Úvod » Požiarna bezpečnosť stavieb » . POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB


        

. POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB

skladom

 

Skladom: 0,00 ks
Číslo produktu: 210202
bežná cena 21,00 €
naša cena bez DPH: 16,36 €
naša cena s DPH (10 %):
18,00 €
  • Autor : Mózer V.
  • Vydanie : 1.vydanie, rok 2017, ISBN 978-80-89228-50-8
  • Popis : kniha, 250 str., formát A4, mäkká väzba V2, vo farbe
  • O publikácií :

"PUBLIKÁCIA VYPREDANÁ"

ANOTÁCIA

Publikácia Požiarna bezpečnosť stavieb oboznámi čitateľov so základmi problematiky požiarnej bezpečnosti stavieb. Jej obsah je zameraný nielen na sprostredkovanie dôležitých faktov a vzťahov z právnych predpisov a technických noriem, ale aj na vysvetlenie dôvodu ich zavedenia a praktickej aplikácie. Prináša informácie o princípoch navrhovania požiarnej bezpečnosti stavieb v štandardnej chronológii spracovania požiarnobezpečnostného riešenia návrhu stavby.

Používatelia publikácie získajú orientáciu v navrhovaní požiarnej bezpečnosti stavieb, osvoja si dôležité pojmy a definície, základnú relevantnú legislatívu, technické predpisy i paušálne požiadavky na jednotlivé druhy stavieb. V publikácii je veľký dôraz kladený aj na objasnenie kľúčových postupov výpočtov, ktoré sa pri navrhovaní požiarnej bezpečnosti stavieb využívajú.

Čitatelia publikácie získajú informácie, pomocou ktorých prostredníctvom bežne dostupného softvérového vybavenia počítačov (tabuľkového procesora) dokážu jednotlivé výpočtové postupy do značnej miery zautomatizovať a znížiť tak ich časovú náročnosť.

Publikácia, ktorá chýba na našom knižnom trhu, môže slúžiť ako pracovná pomôcka pre projektantov zaoberajúcich sa prípravou výstavby, pre stavbyvedúcich, stavebný dozor i stavebníkov. Užitočné informácie v nej nájdu i študenti stredných a vysokých škôl.

 

OBSAH

Úvod

1   Požiarna bezpečnosť stavieb

1.1 Právny rámec požiarnej bezpečnosti stavieb v SR

1.2 Technické predpisy požiarnej bezpečnosti stavieb v SR

1.3 Kategorizácia stavieb pre potreby požiarnej bezpečnosti

1.4 Dokumentácia stavieb a jej posudzovanie z hľadiska požiarnej bezpečnosti

1.5 Zmeny existujúcich stavieb

2   Požiar a jeho pôsobenie v stavbách

2.1 Fázy požiaru

2.2 Typy požiarov a rýchlosť odhorievania

2.3 Reakcia stavebných materiálov na oheň

2.4 Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií a prvkov

3   Požiarnotechnická charakteristika stavby

3.1 Požiarne podlažia, podlažnosť a požiarna výška stavby

3.2 Požiarny úsek

3.3 Triedenie konštrukčných prvkov a konštrukčných celkov

4   Požiarne riziko

4.1 Všeobecne o požiarnom riziku

4.2 Spôsoby vyjadrenia požiarneho rizika v zmysle slovenských predpisov

4.3 Požiarne zaťaženie

4.4 Požiarne riziko nevýrobných stavieb – výpočtové požiarne zaťaženie

4.5 Požiarne riziko výrobných stavieb a stavieb poľnohospodárskej výroby – ekvivalentný čas trvania požiaru

4.6 Požiarne riziko v skladoch v jednopodlažných stavbách

4.7 Stupeň protipožiarnej bezpečnosti požiarnych úsekov

4.8 Požiarne úseky a priestory bez požiarneho rizika

4.9 Veľkosť požiarnych úsekov

4.10 Zohľadňovanie vplyvu požiarnotechnických zariadení

5   Požiadavky na stavebné konštrukcie

5.1 Požiarna odolnosť konštrukcií jednopodlažných staticky nezávislých stavieb

5.2 Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií skladov v jednopodlažných stavbách

5.3 Požiarna stena

5.4 Požiarny strop

5.5 Obvodová stena

5.6 Požiarny pás

5.7 Požiarny uzáver

5.8 Požiarna opona

5.9 Konštrukcia schodiska

5.10 Výťahová šachta

5.11 Inštalačné kanály a šachty

5.12 Strešný plášť a nosná konštrukcia strechy

5.13 Ostatné konštrukcie

5.14 Povrchová úprava stavebných konštrukcií vo vnútri požiarneho úseku

5.15 Povrchové úpravy a obklady obvodových stien z vonkajšej strany stavby

6   Únikové cesty a evakuácia

6.1 Druhy únikových ciest

6.2 Odvetranie chránených únikových ciest

6.3 Vyhotovenie chránených únikových ciest

6.4 Použitie únikových ciest

6.5 Dimenzovanie únikových ciest a výpočet evakuácie osôb

6.6 Vybavenie a vyhotovenie únikových ciest

6.7 Únikové cesty z otvorených technologických zariadení a potrubných kanálov

7   Odstupové vzdialenosti

7.1 Požiarne nebezpečný priestor

7.2 Požiarne otvorené plochy

7.3 Stanovenie odstupovej vzdialenosti

8   Špecifické požiadavky na požiarnu bezpečnosť vybraných druhov stavieb

8.1 Stavby na bývanie a ubytovanie

8.2 Stavby so zhromažďovacími priestormi

8.3  Stavby zdravotníckych zariadení

8.4 Garáže jednotlivé, radové a hromadné

9   Zariadenia na protipožiarny zásah a požiarnotechnické zariadenia

9.1 Zariadenia na protipožiarny zásah

9.2 Zásahové cesty

9.3 Požiarnotechnické zariadenia

Záver